Zorgaanbod

Terwille is een ambulante GGZ-instelling voor verslavingszorg. Ook hebben we een uitstapprogramma voor vrouwen die de prostitutie achter zich willen laten en bieden we hulp en ondersteuning aan slachtoffers van loverboys. We bieden zowel behandelzorg (specialistische en basis GGZ) als verblijfszorg en begeleiding.

Zorgvisie
Onze visie op herstel kenmerkt zich door:
• professionaliteit vanuit passie,
• vasthoudendheid,
• creativiteit en
• oprechte aandacht voor mensen

Werkwijze
Terwille werkt vanuit een herstelondersteunende visie. De medewerkers van Terwille bieden deskundige routes naar herstel vanuit verbondenheid met mensen. Gelijkwaardigheid is voor ons een belangrijke waarde. In onze ondersteuning willen we transparant zijn. Waar mogelijk betrekken we ook iemands omgeving en andere professionals.

Bij Terwille bieden we hersteltrajecten voor verslavingen en prostitutie. De meeste van van onze behandelingen zijn gebaseerd op motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie. Voor beide methodes geldt dat wetenschappelijk is aangetoond dat deze effectief zijn bij verslaving. Cognitieve gedragstherapie richt zich op veranderen van gedrag en de manier van denken. Dit heeft invloed op hoe iemand zich voelt en gedraagt.

We vinden het belangrijk om in ontwikkeling te blijven. Daarin durven we ook onconventioneel en creatief te zijn. We stimuleren mensen zo veel mogelijk om zelf de regie te nemen. De behoefte van de cliënt staat voorop, we geloven dat er voor iedereen hoop, herstel en een nieuw perspectief is.

Op de pagina Hulp nodig  staat een overzicht van de soorten verslaving en andere problematiek waarvoor je bij Terwille terecht kunt. Per thema is te zien welk behandelaanbod hierop aansluit. Het behandelaanbod kan per locatie verschillen, neem graag contact met ons op als je hier vragen over hebt.

Gezondheid
We moedigen mensen aan blijvend gezond te leven en zetten in op sport, bewegen en het leren aangeven van grenzen. Een gezonde levensstijl wordt meegenomen in de behandelingen. Terwille sluit zich aan bij het Nationaal Preventieakkoord. In 2040 een generatie die volledig rookvrij opgroeit: dat is een van de doelen van het akkoord dat in 2018 is ondertekend door de Nederlandse ggz. Ook Terwille zet zich hiervoor in zodat in 2025 alle aangesloten ggz-instellingen rookvrij zijn.

Professioneel overleg en ROM
Na de intake en indicatie volgt een terugkoppeling naar de huisarts en/of verwijzer. Ook na afronding van de behandeling nemen we contact op met de verwijzer.
Onze behandelingen worden gemeten volgens de Routine Outcome Monitoring (afgekort ROM), een methodiek waarbij regelmatig metingen worden gedaan over de kwaliteit van de behandeling en ingezette interventies. Deze metingen worden tijdens de behandeling herhaald en geëvalueerd wat een tussentijdse bijsturing van de behandeling kan geven.
De uitkomsten van de ROM worden aangeleverd bij de Stichting Benchmark GGZ.

Samenwerking
Terwille is een ambulante GGZ-instelling, toegelaten vanuit de WTZi.  Terwille heeft afspraken met alle zorgverzekeraars, Justitie en een groot aantal gemeenten in haar werkgebied. Terwille volgt nauw de landelijke eisen en standaarden voor de zorg. In alle regio’s waar we zorg bieden, werken we in de zorgketen integraal samen met verschillende partners. Ook nemen we actief deel aan overleg met wijkteams en veiligheidsoverleggen, op zowel strategisch als operationeel niveau.

Zorgaanbod
Als je op zoek bent naar hulp bij Terwille, klik dan hier voor het hulpaanbod.

Een kort overzicht van het zorgaanbod van Terwille Verslavingszorg:

Anonieme hulp

Wil je hulp, maar is het noodzakelijk om anoniem te blijven? Neem dan contact op via www.ask-terwille.nl

Ambulante behandeling

Een traject in de ambulante hulpverlening bestaat uit individuele behandeling of groepsbehandeling. De behandeling kan (deels) via E-hulp plaatsvinden.

Justitietrajecten

Terwille biedt ook behandelingen binnen gevangenissen. Dit kan gaan om groepsbehandeling, laagdrempelige hulp, 12 stappen programma of een intaketraject.

Meerdaagse ambulante groepsbehandeling

Een groepsbehandeling vindt één of meerdere dagdelen per week plaats. Terwille biedt een meerdaagse behandeling aan die gebaseerd is op het 12 Stappen programma.

Opvang

Terwille heeft zelf veilige woonlocaties en een time-outvoorziening voor vrouwen. Daarnaast hebben we contact met verschillende opnameplekken in binnen- en buitenland. Tijdens de opname houden we contact, zodat er aansluitend een passend ambulant vervolgtraject kan worden geboden.

Ambulante begeleiding

Terwille biedt begeleiding bij wonen. De begeleiding richt zich op de volgende acht leefgebieden: huisvesting, financiën, relaties, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren en dagbesteding.

Hulp aan familieleden

Voor partners en ouders van verslaafden zijn er bij Terwille speciale groepsgesprekken. Ook zijn er relatiegesprekken mogelijk.

Outreachende hulp

De outreachende hulpverlening van Terwille is gericht op verschillende doelgroepen, waaronder prostituees (uitstappen prostitutie), zorgwekkende zorgmijders en Antillianen (soms met een justitietitel).

Verblijf

Zowel voor Wmo als Justitiële zorg biedt Terwille vormen van verblijf en beschermd wonen.

Preventie en innovatie

Hier is de doelgroep jeugd een onderdeel van. Op scholen biedt Terwille weerbaarheidstrainingen met als doel problematiek al op jonge leeftijd te voorkomen.

Wet langdurige zorg

Terwille biedt vanaf 2021 verblijf en of begeleiding vanuit de Wet langdurige Zorg voor GGZ doelgroep. Hiervoor stelt het CIZ een indicatie. Terwille heeft contracten met zorgkantoren in de regio’s van haar verblijfslocaties.