Voor justitie

Terwille biedt een compleet zorgarrangement voor mensen die te maken hebben met verslaving en/of psychiatrische problematiek en in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. We geloven dat detentie een kans is voor leefstijlverandering. Elk mens is bestemd om vrij te zijn en we geloven dat dit altijd kan, hoe de route ook is. Binnen en buiten de penitentiaire inrichtingen (PI) bieden wij diverse programma’s en begeleiding. Daarnaast hebben we verschillende vormen van beschermd wonen. De zorg van Terwille kenmerkt zich door vasthoudendheid en een persoonlijke aanpak.

Zorgaanbod in een penitentiaire inrichting

Terwille heeft goede samenwerkingen met een groot aantal PI’s (Almere, Leeuwarden, Heerhugowaard en Veenhuizen) in Nederland. We zetten actief in op contact en verbinding met gedetineerden. We willen hiermee de intrinsieke motivatie voor herstel aanboren. Gedetineerden die te maken hebben met een verslaving kunnen in de gevangenis alvast starten met een intakeprocedure van Terwille. Gedurende detentie is er behandeling mogelijk, zodat ze na vrijlating direct een aansluitend traject kunnen volgen. Dit kan door motivatiegroepen, begeleiding, behandeling en het bieden van doorzorg na detentie.

In-, uit-, en doorstroom

Terwille zet sterk in op in-, uit- en doorstroom teneinde recidive te voorkomen. De behandelingen kunnen binnen de muren van de PI worden gestart in nauwe samenwerking met de zorgprofessionals en sluiten aan bij de behoeften van de gedetineerden. Het houden van contact is hierin een belangrijke sleutel en daar investeert Terwille sterk in.

Zo zijn er inmiddels goede ervaringen met onder andere outreachende zorg, dagbehandeling en trajectbepaling voor ISD’ers. Ook neemt Terwille deel aan gemeentelijke veiligheidsoverleggen. Het blijkt succesvol te zijn als cliënten bekend zijn en blijven. Dankzij mogelijkheden voor begeleid wonen in diverse beshcermd wonen plekken van Terwille, bijvoorbeeld eigen woonbehandelsetting de Spetse Hoeve , vervult Terwille een schakelrol bij in-, uit-, en doorstroom. Daarnaast hebben we een Time-Out voorziening in Hummelo, het Passion, wat soms zeer helpend kan zijn. Ons doel is complete en aansluitende trajecten.

Begeleiding inzet op intrinsieke motivatie

Middelengebruik gaat – net als het ermee stoppen – gepaard met motivaties. Vaak zijn deze extern. Terwille zet zich in om interne motivatie om te stoppen te vergroten, maar gebruikt ook de externe motivatie als uitgangspunt voor verandering. De behandelprogramma’s van Terwille zetten in op vertrouwen in eigen kracht en een blijvende gezonde terugkeer in de maatschappij.

Behandeling

Terwille biedt binnen en buiten de PI behandeling aan justitiecliënten met verslaving en/of psychiatrische problematiek. Dit kan zowel individueel als in groepsvorm. “Ik erken dat ik machteloos sta tegenover mijn verslaving.” Zo begint stap 1 van het Minnesota Model: een evidence based behandelprogramma dat wereldwijd gebruikt wordt (o.a. door de AA). De kern van het programma wordt gevormd door 12 concrete stappen. Ook zelfhulp speelt een grote rol. Terwille biedt Minnesotabehandelingen in verschillende PI’s in Noord- en Oost-Nederland. Vraag gerust naar onze ervaringen! lees meer…

Project ROER

De Spetse Hoeve, een voormalige boerderij in Veelerveen biedt ruimte voor mannen die willen re-integreren na een justitieel traject of moeite hebben met het aanbrengen van structuur. Op de Spetse Hoeve wordt diverse behandeling, begeleiding en dagbesteding actief aangeboden in een beschermd wonen setting. Het traject duurt minimaal 6 maanden en bewoners werken zelf aan Richting Op Eigen Regie (ROER). Eigen regie en herstel in een groep staan hier centraal. Ze krijgen daarbij ondersteuning van het ROER team. Daarnaast wordt er verwacht dat de mannen volledig meedraaien op de boerderij met bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van dieren. Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden: mountainbiken, er is een fitnessruimte, een werkplaats en er kan geklust worden.  Na de periode op de Spetse Hoeve kan er worden doorgestroomd naar zelfstandig (of begeleid) wonen in de regio Groningen. lees meer….

Wilt u iemand doorverwijzen naar Terwille? Klik dan hier.  Na het project ROER heeft Terwille de beschikking over zelfstandig (begeleid) wonen in de regio Groningen.

Trainingen en workshops

Terwille geeft trainingen en workshops op maat aan justitiemedewerkers, politie en forensisch werkers. Alle trainingen zijn in overleg en hebben bijvoorbeeld als thema: signalering en ter sprake brengen van verslaving. De trainingen kunnen zowel binnen een penitentiaire inrichting (PI) als op een locatie van Terwille plaatsvinden. Vraag een training op maat aan. lees meer