Privacy en proclaimer

Privacyverklaring Terwille

Terwille, gevestigd aan Akerkhof 20 9711 JB Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.terwille.nl
Akerkhof 20
9711 JB Groningen
050-311 6597

Functionaris Gegevensbescherming
Mevrouw W. Broekema is de Functionaris Gegevensbescherming van Terwille. Zij is te bereiken via: privacy@terwille.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Terwille verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Burgerservicenummer (BSN)
– Identiteitsgegevens
– Gegevens zorgverzekering (naam zorgverzekeraar en polisnummer)
– Bankrekeningnummer
– Gegevens rondom uitkering
– Burgerlijke staat
– Gegevens partner en/of kinderen (naam en telefoonnummer)
– Foto’s en video’s
– Cliëntnummer
– Personeelsnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Terwille verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@terwille.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Terwille verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Ondersteuning zorgverlening en vergoeding (EPD) – indien u cliënt bent van Terwille
– Personeelsadministratie – indien u medewerker bent van Terwille
– Salarisadministratie – indien u medewerker bent van Terwille
– Boekhouding – indien u klant bent van Terwille
– Monitoren van klachtafhandeling – indien u cliënt bent van Terwille
– Monitoren van incidentafhandeling – indien u cliënt of medewerker bent van Terwille
– Ondersteuning digitale zorgverlening – indien u cliënt bent van Terwille
– Ondersteuning anonieme digitale zorgverlening – indien u cliënt bent van Terwille
– Digitaal berichtenverkeer – indien u contact heeft intern of extern met Terwille
– Beheer van telefonische hulpdienst – indien u cliënt of vrijwilliger bent van Terwille
– Ondersteuning van tevredenheidsonderzoeken – indien u cliënt of medewerker bent van Terwille
– Ondersteuning bedrijfsvoering – indien u medewerker bent van Terwille
– Ondersteuning van mailingen – indien u relatie bent van Terwille
– Mailingen van vrienden van de Hoop – indien u relatie of medewerker bent van Terwille

Dit gebeurt op basis van vrije en gerichte toestemming, tenzij deze niet is vereist omdat de gegevensverwerking plaatsvindt in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst, het nakomen van een wettelijke verplichting, ter vrijwaring van een vitaal belang van u en/of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang van ons.

Geautomatiseerde besluitvorming
Terwille neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Terwille bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor cliëntgegevens de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar, tenzij u eerder verzoekt deze gegevens te vernietigen. Wat betreft andere bewaartermijnen zijn die op te vragen via privacy@terwille.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Terwille deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Terwille blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Terwille uw persoonsgegevens niet aan andere derden, tenzij met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Terwille plaatst cookies waardoor alleen informatie over uw verblijf op de site gemeten (en geanonimiseerd opgeslagen) wordt. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van u als websitebezoeker. We gebruiken deze gegevens alleen om de effectiviteit van onze website te meten. Zie voor verdere informatie op deze website: https://www.terwille.nl/cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Terwille en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@terwille.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Terwille wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Terwille neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons algemene telefoonnummer of via privacy@terwille.nl

Proclaimer

De website https://www.terwille.nl/ is met zorg samengesteld en we proberen ervoor te zorgen dat de informatie op onze site actueel en juist is. Toch is het mogelijk dat informatie op de site verouderd is en niet meer klopt. Wilt u, wanneer u dit merkt, dit melden via pr@terwille.nl? We proberen dan zo snel mogelijk onze site aan te passen. Ook als er zich een technische storing voordoet op onze website, kunt u dat doorgeven via bovengenoemd e-mailadres.

We willen er voor de zekerheid even op wijzen dat de informatie op onze website niet ter vervanging is van een consult bij of behandeling door een arts of hulpverlener. Er kan ook geen diagnostische of therapeutische waarde aan worden ontleend.

Interviews
Interviews met cliënten van Terwille verslavingszorg, zoals deze op https://www.terwille.nl/ worden gepubliceerd, vormen de neerslag van een met hen gevoerd gesprek. De tekst van het artikel wordt altijd vóór publicatie door de geïnterviewde persoon geaccordeerd. Terwille verslavingszorg realiseert zich dat de tekst de visie en de belevingswereld van de geïnterviewde weergeeft en dat andere belanghebbenden een andere visie kunnen hebben.

Gebruik van teksten of foto’s
Wilt u een tekst of foto van deze website gebruiken of vermenigvuldigen? Dit kan, mits Terwille verslavingszorg (https://www.terwille.nl/) als bron én de datum waarop het bericht is overgenomen, vermeld wordt. Wilt u ons via een mailtje naar pr@terwille.nl laten weten waar en wanneer het bericht geplaatst wordt?